Hướng Đi Trong Việc Áp Dụng Kế Toán Môi Trường Trong Doanh Nghiệp

Tầm quan trọng của kế toán môi trường hiện nay trong mỗi doanh nghiệp rất quan trọng trong suốt quá trình phát triển kinh tế. Mỗi doanh nghiệp khi phát triển kế toán môi trường trong doanh nghiệp của mình đều có xu hướng phát triển nhanh và đúng đắn phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường nói chung.

Xem thêm:

kế toán môi trường trong doanh nghiệp

Những Thông Tin Căn Bản Về Kế Toán Môi Trường

Theo nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, Kế toán môi trường là là việc xác định , đo lường, và phân bố chi phí thị trường, kết hợp với chi phí môi trường trong quyết định kinh tế, công bố thông tin cho các bên liên quan. Theo nghiên cứu của nhà nghiên cứu môi trường kế toán tại Nhật Bản, kế toán môi trường có mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng và theo đuổi các hoạt động bảo về môi trường trong suốt quá trình hoạt động của công ty, xác định lợi ích từ các hoạt động, cung cấp cách thức định lượng và hỗ trợ phương thức công bố. Kế toán môi trường một cách tổng quát trên hai góc độ : là công tác kế toán và công tác quản lý môi trường. Một bộ phận kế toán môi trường trong một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả góp phần mang lại lợi ích cho chính doanh nghiệp đó. Lợi ich bao gồm : Khắc phục được nhược điểm của kế toán truyền thống như việc không phân bố chính xác một số loại chi phí môi trường. Thứ hai nâng cao năng lực cạnh tranh môi trường, với việc áp dụng kinh doanh kế toán môi trường giúp cho việc cung cấp thông tin một cách đúng đắn, đầy đủ và toàn diện hơn đồng thời làm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên môi trường, tăng lợi thế cạnh tranh do giảm được giá thành sản xuất. Cuối cùng, mà kế toán môi trường mang lại là doanh nghiệp có thái độ và hành vi tốt với môi trường thì chắc chắn thuận tiện rất lớn trong suốt quá trình phát triển và nâng vị thế của doanh nghiệp với thị trường.

Thực Tế Về Việc Áp Dụng Kế Toán Môi Trường Trong Doanh Nghiệp

Việc phát triển kinh tế gắn liên với việc bảo vệ môi trường luôn được nhà nước quan tâm và đề cao thực hiện với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhưng hiện nay một số thực trạng vẫn xảy ra, một là khi nhà nước chú trọng trong việc phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường nhưng các chuyên gia kế toán Việt Nam lại lại chưa ban hành chế độ kế toán có liên quan đến việc tổ chức kế toán môi trường tỏng doanh nghiệp. Thứ hai, các khoản thu nhập và chi phí chưa có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chưa giải trình cụ thể trên thuyết minh báo cáo tài chính, nên đánh giá của doanh nghiệp là chưa đầy đủ chưa chính xác. Thực tế cho thấy thì việc áp dụng kế toán môi trường hiện nay ở Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn. Về phía quản lý Nhà nước lai chưa có được công cụ hữu hiệu trong quản lý môi trường như: Thuế tài nguyên, phí ô nhiễm các chế tài pháp luật mặc dù đã được ban hành những lại còn nhẹ tay so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Còn đối với doanh nghiệp còn chỉ quan tâm đến lợi nhuận, lợi ích ngắn hạn mà chưa có tầm nhìn vĩ mô trong hoạt động sản xuất nhằm giữ gìn môi trường hướng tới sự phát triển bền vững.

Những Hướng Đi Giải Quyết Vấn Đề

Về phía Nhà Nước: Đầu tiên nên tiếp tục hoàn thiện các hệ thống văn bản liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường một cách đồng bộ với sự tham gia và phối hợp chặt chễ của cơ quan chức năng. Hai là thúc đẩy việc đưa môn kế toán môi trường và kế toán quản trị môi trường vào hệ thống giáo dục nhằm xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, mang đến sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam.

Về phía Doanh nghiệp: Đầu tiên nên thay đổi trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường. Tiếp theo nên lựa chọn vận dụng kinh nghiệm kế toán quản trị môi trường từ nhiều quốc gia phát triển cho phù hợp với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp mình.

Leave a Reply