Kiểm Toán Tài Sản Cố Định Trong Báo Cáo Tài Chính Thực Hiện Ra Sao

Một doanh nghiệp được đảm bảo và có thể phát triển khi tài sản cố định của doanh nghiệp được giữ nguyên bởi đây là một khoản mục quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Có thể khẳng định những công vụ kiểm toán khoản mục các tài sản cố định luôn là công việc phức tạp và quan trọng với những dự án có giá trị lớn. Chính vì thế mà khi kiểm toán các mục khoản tài sản cố định cần phải thận trọng dù là kiểm toán dựa trên rủi ro hay kiểm toán dựa trên hệ thống. Điều này rất cần đến tính cẩn thận trong từng con số và thật thà của người làm kế toán viên.

Xem thêm:

Mục đích của kiểm toán đối với các khoản mục tài sản cố định

Tài sản cố định có thể quyết định tới nhiều yếu tố trong doanh nghiệp như về cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp, đánh giá được tình hình kinh tế và tính hiệu quả của việc đầu tư cho tài sản cố định, từ đó đưa ra được định hướng đầu tư và nguồn sử dụng để đầu tư vào tài sản cố định một cách hiệu quả nhất, đồng thời góp phần phát hiện sai sót trong việc xác định chi phí cấu thành nguyên giá tài sản cố định, chi phí sửa chữa. hướng đến những sai sót trọng yếu trong báo cáo tái chính. Chắc chắn với một doanh nghiệp thì kiểm toán tài sản cố định là một khoản mục quan trọng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Giúp cho kiểm toán viên thu nhập được chứng cứ hợp lý và đầy đủ sáng tạo cơ sở đưa ra ý kiến trong việc trình bày báo cáo tài chính và đánh giá được tính hợp lý của doanh nghiệp trong đầu tư kinh doanh.
Quy trình kiểm toán các khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán

kiểm toán tài sản cố định

Các bước chuẩn bị kiểm toán

Phần mềm kiểm toán: Để nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu chi phí, thời gian trong kinh doanh, các doanh nghiệp chú trọng trong việc sử dụng các hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại. Trên thế giới việc áp dụng ứng dụng tin học vào quy trình kiểm toán ngày càng phổ biến và đang được phát triển ở Việt Nam. Nếu không nhận được hỗ trợ của các phần mềm tin học, chắc chắn công việc kiểm toán trở nên chậm chễ, công tác kiểm toán, soát xét , tra cứu và bổ sung thông tin dễ gây thất lạc.

Về đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ: Từ việc đưa ra đánh giá tình hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ là giúp đánh giá rủi ro, kiểm soát, gắn với từng khoản mục, chu trình giúp cho kiểm toán viên có thể kiểm soát rủi ro và nhận diện sơ bộ những rủi ro bao trùm khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ việc kiểm soát và rút ra được những vấn đề cần lưu ý và hình thành nên kế hoạch kiểm toán chi tiết phù hợp
Việc xác lập mức độ trọng yếu: được coi là công đoạn kiểm soát cuối cùng, các chỉ tiêu chủ yếu được sử dụng trong xác định mức độ trọng yếu là lợi nhuận kế toán trước thuế, doanh thu hay tổng tài sản. Tuy nhiên, việc xác định các mức trọng yếu thường dựa trên kinh nghiệm, hay phán đoán chủ quan của kiểm toán viên, điều này có thể ảnh hưởng đến tình trạng có kết quả về mức trọng yếu khác nhau giữa những các kiểm toán viên.

Việc lập kế hoạch kiểm toán chi tiết khoản mục tài sản cố định: Gắn liền với mục đích phát hiện ra những sai sót tiềm tang với chu trình kiểm tra tài khoản mục tài sản cố định, việc kiểm tra tính đúng gia và tính trình bày các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định, đảm bảo cho việc ghi nhận được tính một cách chính xác, không bị nhầm lẫn.

Giai đoạn thực hiện kiểm toán:

Để phân tích rõ ràng các khoản mục, đặc biệt là các khoản mục tài sản cố định, đồng thời so sánh giữa những giá trị tài sản cố định để có thể chỉ ra được những bất thường trong quá trình kinh doanh. Để xây dựng một mô hình phân tích cho phù hợp kiểm toán viện sẽ kết hợp giữa những biến tài chính và biến hoạt động để đưa ra những số liệu tài chính và số liệu hoạt động.

Thời điểm kết thúc kiểm toán tài sản cố định

Kế toán viên sẽ tiến hành tổng hợp các kết quả đánh giá lại sai sót, lập và phát hành báo cáo kiểm toán đồng thời soát xét, đánh giá lại chất lượng cuộc kiểm toán đã thực hiện. Nhân tố đảm bảo cho cuộc kiểm toán thành công là cơ chế kiểm soát chất lượng của các công ty kiểm toán cần được xây dựng dưa theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220.

Những đề xuất kiến nghị liên quan tới kiểm toán tài sản cố định

Đầu tiên là kiểm toán viên nên áp dụng phương pháp kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ như điều tra, phỏng vấn, thực hiện lại, kiểm tra từ đầu đến cuối, kiểm tra ngược lại theo thời gian. Thứ hai là tăng cường mối quan hệ giữa thủ tục và phân tích kiểm tra chi tiết. Cuối cùng là khi kết thúc kiểm toán, ban lãnh đạo của công ty nên chú trọng việc soát xét giấy tờ làm việc của kiểm toán viên, ký duyệt đầy đủ các giấy tờ đã được xoát xét để đảm bảo đúng thủ tục.

Leave a Reply